General terms & conditions

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE APPLICABLE TO INTERNET SALE BY PIGEON AUCTIONS AND ALSO TRADING UNDER MYPIGEONAUCTION.COM TO CONSUMERS

Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden tussen de volgende partijen:These general terms and conditions apply between the following parties:

DUIVENVEILINGEN(ook handelend ondermypigeonauction.com)D UIVENVEILINGEN (also trading as mypigeonauction.com) , eeneenmanszaaknaarNederlandsrecht,vertegenwoordigend door Tony Berlijn, woonachtig aan de Ratelaar 70 in Kampen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,, a sole trader under Dutch law, represented by Tony Berlijn, living at Ratelaar 70 in Kampen, registered with the Chamber of Commerce ,
onder het nummer 54844363 0000;under the number 54844363 0000;

En:And :

de Koper, zoals hierna gedefinieerd;the Buyer, as defined below;

Inleidingpreface

MYPIGEONAUCTION.COMis een onderneming die wereldwijd gekend is als verkoper van duiven en diede volgendewebsites(www.mypigeonauction.com/www.mypigeonauction.nl/mwww.mypigeonauction.cnen www.duivenveilingen.nl) heeft, waarop online verkopen van duiven – via eenbiedingsysteemof een zgn. veiling – worden georganiseerd.MYPIGEONAUCTION.COM is a company that is known worldwide as a seller of doves and the following website at ( www. Mypigeonauction.com / www.mypigeonauction.nl / mwww.mypigeonauction.cn has and www.duivenveilingen.nl), which sell online of pigeons – via a bidding system or a so-called auction – are organized. Deze websites zijn allemaal handelend op naam van DUIVENVEILINGEN en/ofMYPIGEONAUCTION.COMThese websites are all acting in the name of PIGEON AUCTIONS and / or MYPIGEONAUCTION.COM

Een Consument, zoals hierna gedefinieerd, kan bieden via het onlinebiedingsysteemvanMYPIGEONAUCTION.COMindien hij voorafgaandelijk aan of tijdens de veiling is geregistreerd bijMYPIGEONAUCTION.COMen als bieder is erkend doorMYPIGEONAUCTION.COM.A consumer, as defined below, can provide through the online bidding system MYPIGEONAUCTION.COM if he is registered prior to or during the auction at MYPIGEONAUCTION.COM and if bidder recognized by MYPIGEONAUCTION.COM.

De huidige verkoopvoorwaarden regelen de online verkopen doorMYPIGEONAUCTION.COMaan de Koper, zoals hierna gedefinieerd.The current terms and conditions of sale govern the online sales by MYPIGEONAUCTION.COM to the Buyer, as defined below.

DefinitiesDefinitions

De volgende termen in de huidige verkoopvoorwaarden aangeduid met een hoofdletter hebben de volgende betekenis:The following terms in the current sales conditions indicated with a capital letter have the following meaning:

Consument: een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit.Consumer: a natural person who acts for purposes that are not related to his professional activity or his commercial activity.

Duif: de duif of duiven aangeduid in het aanbod tot aankoop uitgaande van de Koper, zoals hierna gedefinieerd, uitgebracht via de Website, zoals hierna gedefinieerd.Pigeon: the pigeon or pigeons indicated in the offer to purchase from the Buyer, as defined below, released via the Website, as defined below.

Jonge Duif: duif of duiven die maximum één jaar oud is/zijn op het ogenblik van het begin van deveilingsperiode.Young pigeon: pigeon or pigeons that is / are at most one year old at the time of the start of the auction period .

Koper: een Consument die voorafgaand aan of tijdens de veiling als bieder is geregistreerd bijMYPIGEONAUCTION.COMen erkend is als bieder doorMYPIGEONAUCTION.COM.Buyer: a Consumer who is registered as a bidder at MYPIGEONAUCTION.COM prior to or during the auction and who is recognized as a bidder by MYPIGEONAUCTION.COM .

Verkoopvoorwaarden: de huidige algemene verkoopvoorwaardenConditions of sale: the current general conditions of sale

Website:www.Website: www. mypigeonauction.commypigeonauction.com

 

Artikel 1 – VoorwerpArticle 1 – Object

De Verkoopvoorwaarden hebben tot doel de voorwaarden en modaliteiten te bepalen waaronderMYPIGEONAUCTION.COMde Duif verkoopt aan de Koper.The Terms and Conditions of Sale are intended to determine the terms and conditions under which MYPIGEONAUCTION.COM sells the Pigeon to the Buyer.

De Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke internetverkoop doorMYPIGEONAUCTION.COMaan een Koper.The Terms and Conditions of Sale apply to every internet sale by MYPIGEONAUCTION.COM to a Buyer.

Artikel 2 – Totstandkoming van de koopovereenkomst tussenMYPIGEONAUCTION.COMen de KoperArticle 2 – Realization of the purchase agreement between MYPIGEONAUCTION.COM and the Buyer

2.1.2.1. Aanbod gaat uit van de KoperOffer is made by the Buyer

De beschrijving van een duif of duiven en/of de foto’s van een duif of duiven op de Website zijn louter uitnodigingen uitgaande vanMYPIGEONAUCTION.COMtot het ontvangen van een bindend aanbod tot koop;The description of a pigeon or pigeons and / or the photos of a pigeon or pigeons on the Website are merely invitations from MYPIGEONAUCTION.COM to receive a binding offer to purchase; zij vormen in geen geval een bindend aanbod tot verkoop uitgaande vanMYPIGEONAUCTION.COM.they do not in any way constitute a binding offer for sale from MYPIGEONAUCTION.COM .

De Koper die een duif beschreven en/of getoond op de Website wenst aan te kopen, doet vóór het aflopen van de op de Website aangegeven biedingsperiode, een bindend aanbod aanMYPIGEONAUCTION.COMvia de Website (voor de procedure: www.Mypigeonauction.com.be) met vermelding van de prijs die hij aanbiedt.The Purchaser who wishes to purchase a pigeon described and / or displayed on the Website, makes a binding offer to MYPIGEONAUCTION.COM via the Website (before the procedure: www. Mypigeonauction.com) before the end of the offer period indicated on the Website . .be) stating the price he offers. Dit aanbod is bindend voor de Koper.This offer is binding on the Buyer.

De Koper is er van op de hoogte datMYPIGEONAUCTION.COMniet verplicht is dit aanbod te aanvaarden, zelfs indien dit aanbod het hoogste bod zou zijn datMYPIGEONAUCTION.COMheeft ontvangen in de desbetreffende biedingsperiode.The Buyer is aware that MYPIGEONAUCTION.COM is not obliged to accept this offer, even if this offer would be the highest bid that MYPIGEONAUCTION.COM received in the relevant bid period.

MYPIGEONAUCTION.COMbehoudt zich in alle geval het recht voor bijkomende informatie te vragen aan de Koper na ontvangst van het aanbod van de Koper.MYPIGEONAUCTION.COM reserves the right in all cases to request additional information from the Buyer upon receipt of the Buyer’s offer.

2.2.2.2. Totstandkoming van de koopovereenkomstRealization of the purchase agreement

De koopovereenkomst tussenMYPIGEONAUCTION.COMen de Koper komt vervolgens tot stand op het ogenblik datMYPIGEONAUCTION.COMhet aanbod van de Koper tot aankopen van de Duif aanvaardt.The purchase agreement between MYPIGEONAUCTION.COM and the Purchaser is then concluded at the moment that MYPIGEONAUCTION.COM accepts the Purchaser’s offer to purchase the Pigeon. MYPIGEONAUCTION.COMzal binnen de 48 uur na aanvaarding van voormeld aanbod van de Koper eenbevestigingse-mail sturen naar de Koper.MYPIGEONAUCTION.COM will send a confirmation e-mail to the Buyer within 48 hours of the acceptance of the aforementioned offer from the Buyer.

Artikel 3 – Leveringsplicht vanMYPIGEONAUCTION.COMArticle 3 – Delivery obligation of MYPIGEONAUCTION.COM

 • De identiteit van de Duif wordt, behoudens tegenbewijs door de Koper, afdoende aangetoond doorMYPIGEONAUCTION.COMdoor middel van de pedigree/stamboomThe identity of the Pigeon, subject to proof to the contrary by the Buyer, is sufficiently demonstrated by COM by means of the pedigree / pedigree   en de ringkaart.and the ring card. Voormelde documenten worden, behoudens andersluidende afspraak, overgemaakt doorMYPIGEONAUCTION.COMaan de Koper ofwel op het ogenblik van de levering van de Duif ofwel kort na de levering per post.The aforementioned documents are, unless otherwise agreed, transferred by MYPIGEONAUCTION.COM to the Buyer either at the time of the delivery of the Pigeon or shortly after the delivery by post.
 • Mede gelet op de aard van het verkochte goed, zijnde een levend dier, erkent de Koper dat de eventuele onvruchtbaarheid of verminderde vruchtbaarheid van de Duif –niettegenstaande de inspanningen vanMYPIGEONAUCTION.COMdienaangaande en zoals hierna geconcretiseerd – geen invloed heeft op de conformiteit van het geleverde goed;Partly in view of the nature of the good sold, being a live animal, the Buyer acknowledges that the possible infertility or reduced fertility of the Pigeon – notwithstanding the efforts of COM in this regard and as concretized hereinafter – has no influence on the conformity of the delivered good;
 • Mede gelet op de aard van het verkochte goed, zijnde een levend dier, erkent de Koper dat een perfecte gezondheid van de Duif – niettegenstaande de inspanningen vanMYPIGEONAUCTION.COMdienaangaande en zoals hierna geconcretiseerd -, niet vereist is opdatMYPIGEONAUCTION.COMaan haar leveringsverplichting zou hebben voldaan.Partly in view of the nature of the good sold, being a live animal, the Buyer acknowledges that a perfect health of the Pigeon – notwithstanding the efforts of COM in this regard and as concretized below – is not required for MYPIGEONAUCTION.COM to fulfill its obligation to supply would have met.

Artikel 4 – Overige verplichtingen vanMYPIGEONAUCTION.COMArticle 4 – Other obligations of MYPIGEONAUCTION.COM

4.1.4.1. Gezondheid/conditieHealth / condition

MYPIGEONAUCTION.COMverbindt zich ertoe aan haar leverancier(s)/de duivenmelker(s) de verplichting op te leggen de DuifMYPIGEONAUCTION.COM commits to its supplier (s) / pigeon fancier (s) the obligation to impose the Pigeon   te leveren in een goede conditie.to deliver in a good condition. Een duif in goede conditie vertoont:A pigeon in good condition shows:

 • normaal witte neusdoppennormally white nose caps
 • heeft voldoende spierweefsel naast het borstbeenhas sufficient muscle tissue in addition to the breastbone
 • heeft een bleekroze keel zonder slijmenhas a pale pink throat without mucus
 • vertoont een glanzend vederkleedshows a glossy feather rug
 • geeft een vitale indruk.gives a vital impression.

Bovendien verbindtMYPIGEONAUCTION.COMzich ertoe bij haar leverancier(s)/duivenmelker(s) een bewijs op te vragen dat de Duif een vaccinatie heeft toegediend gekregen tegenparamyxoen dit minder dan zes maanden voor het einde van deveilingsperiode.Moreover, MYPIGEONAUCTION.COM undertakes to ask its supplier (s) / pigeon fancier (s) for proof that the Pigeon has received a vaccination against paramyxo less than six months before the end of the auction period .

4.2.4.2. DNA-certificaatDNA certificate

4.2.1.4.2.1. Indien de verkoop een Jonge Duif betreft:If the sale concerns a Young Pigeon:

Behoudens andersluidende vermelding op de Website naar aanleiding van een welbepaalde veiling, verbindtMYPIGEONAUCTION.COMzich ertoe een DNA-certificaat(indien de Koper dit wenst, zullen de aanvullende kosten hiervoor in rekening worden gebracht van de Koper)Unless otherwise stated on the Website following a specific auction, MYPIGEONAUCTION.COM undertakes to issue a DNA certificate (if the Buyer so wishes, the additional costs for this will be charged to the Buyer)   te voorzien bij jonge duiven, zonder prestaties, zoals hierna omschreven, te bezorgen aan de Koper uiterlijk bij de levering van de Jonge Duif, voorwerp van de koopovereenkomst.to be provided to young pigeons, without delivering performances, as described below, to the Buyer at the latest on delivery of the Young Pigeon, subject of the purchase agreement.

Dit DNA-certificaat toont met een grote graad van zekerheid de genetische verwantschap aan tussen de Jonge Duif en diens ouders of één van de ouders (indien slechts één van de ouders relevant is of voorhanden is).This DNA certificate demonstrates with a high degree of certainty the genetic relationship between the Young Pigeon and its parents or one of the parents (if only one of the parents is relevant or available). Voormeld DNA-certificaat kan niet meer worden aangeleverd indien elk van beide ouders resp.The aforementioned DNA certificate can no longer be supplied if each of the two parents resp. de relevante oudervooroverledenis of niet voorhanden is.the relevant parent has passed away or is not available.

Uitzonderingen hierop zijn:Exceptions to this are:

(a) Jonge duiven die bevlogen zijn, worden niet standaard met DNA-certificaat aangeboden.(a) Young pigeons that are inspired are not offered with a standard DNA certificate.
(b) Jonge duiven die niet aangeboden worden door de kweker van de duif worden niet standaard met DNA-certificaat aangeboden.(b) Young pigeons that are not offered by the breeder of the pigeon are not offered standard with a DNA certificate.

4.2.2.4.2.2. Indien de verkoop geen Jonge Duif betreft:If the sale does not concern a Young Pigeon:

De Koper kan – indien het een duif betreft waarvan de koopprijs 12.500 EUR te boven gaat – binnen de 24 uur na afloop van de veilingperiode een uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek richten totMYPIGEONAUCTION.COM(per e-mail:The Buyer can – if it concerns a pigeon whose purchase price exceeds 12.500 EUR – within 24 hours after the end of the auction period, make an explicit and written request to MYPIGEONAUCTION.COM (by e-mail:   [email protected]info @ mypigeonauction.com . ) tot het bekomen van een DNA-certificaat.) to obtain a DNA certificate. In voorkomend geval zalMYPIGEONAUCTION.COMopdracht geven aande duivenmelker/leverancier om zo spoedig mogelijk een kind te kweken met het oog op het opstellen van een DNA-certificaat.Where appropriate, MYPIGEONAUCTION.COM will instruct the pigeon fancier / supplier to breed a child as soon as possible with a view to drawing up a DNA certificate.

Dit DNA-certificaat toont met grote graad van zekerheid de genetische verwantschap aan tussen de individuele duif, voorwerp van de koopovereenkomst, en het kind van de desbetreffende duif gekweekt na afloop van de veilingperiode.This DNA certificate demonstrates with a high degree of certainty the genetic relationship between the individual pigeon, the object of the purchase agreement, and the child of the pigeon concerned bred after the end of the auction period. Dit DNA-certificaat toont dus aan dat de individuele duif, voorwerp van de koopovereenkomst, vruchtbaar is.This DNA certificate therefore shows that the individual pigeon, the object of the purchase agreement, is fertile. De Koper verklaart ervan op de hoogte te zijn dat het opstellen van een DNA-certificaat ongeveer 14 weken in beslag neemt.The Buyer declares to be aware that the preparation of a DNA certificate takes approximately 14 weeks.

4.2.3.4.2.3. Indien het DNA-certificaat bedoeld in artikel 4.2.3 niet wordt overgemaakt aan de Koper uiterlijk binnen de zestien weken nadat de Koper hiertoe het verzoek gericht heeft totMYPIGEONAUCTION.COM, heeft de Koper het recht om af te zien van de aankoop van de desbetreffende duif, voorwerp van de koopovereenkomst.If the DNA certificate referred to in article 4.2.3 is not transmitted to the Purchaser within sixteen weeks after the Purchaser has sent a request to this effect to MYPIGEONAUCTION.COM , the Purchaser has the right to cancel the purchase of the relevant pigeon, subject of the purchase agreement. In voorkomend geval zalMYPIGEONAUCTION.COMbinnen zeven werkdagen volgend op de schriftelijke kennisgeving (per e-mail:[email protected]door de Koper van de beslissing om van de koop af te zien, de koopprijs terugbetalen aan de Koper voor zover deze reeds was betaald aanMYPIGEONAUCTION.COM. Partijen verklaren in voorkomend geval jegens elkaar verder niet gehouden te zijn tot enige vergoeding.Where appropriate, MYPIGEONAUCTION.COM will refund the purchase price to the Purchaser to the Purchaser within seven working days following the written notification (by e-mail: info @ mypigeonauction.com of the decision to abandon the purchase) was paid to MYPIGEONAUCTION.COM Parties, where appropriate, declare to each other that they are not obliged to pay any compensation.

4.2.4.4.2.4. Indien de Koper geen DNA-certificaat, zoals bedoeld in artikel 4.2.3 aanvraagt binnen de voormelde termijn van 24 uur, kanMYPIGEONAUCTION.COMin geen geval gehouden worden de schade te vergoeden die gebeurlijk zou worden geleden door de Koper verband houdende met informatie die uit het DNA-certificaat zou zijn gebleken indien dit wel was aangevraagd.If the Buyer does not request a DNA certificate, as referred to in article 4.2.3, within the aforementioned 24-hour period, MYPIGEONAUCTION.COM can in no case be held to compensate the damage that would be suffered by the Buyer in connection with information that the DNA certificate would have appeared if this had been requested.

4.2.5.4.2.5. De Koper aanvaardt dat de hierboven omschreven DNA-certificaten voldoende de afstamming en/of vruchtbaarheid van de betrokken duiven bewijzen.The Buyer accepts that the DNA certificates described above sufficiently prove the descent and / or fertility of the pigeons involved.

Artikel 5 – Koopprijs –Article 5 – Purchase price –   betalingsmodaliteiten – plaats van betalingpayment modalities – place of payment

5.1.5.1. KoopprijsPurchase price

 • De koopprijs, die door de Koper dient te worden betaald aanMYPIGEONAUCTION.COMvoor de Duif, is deze die werd geboden door de Koper in zijn bindend aanbod betreffende de Duif en die werd aanvaard en bevestigd doorMYPIGEONAUCTION.COM.The purchase price to be paid by the Buyer to COM for the Pigeon is the one offered by the Buyer in its binding offer regarding the Pigeon and accepted and confirmed by MYPIGEONAUCTION.COM .
 • Alle bedragen worden steeds uitgedrukt in EURO.All amounts are always expressed in EURO. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen,Unless explicitly agreed otherwise in writing,   worden alle betalingen in EURO uitgevoerd.All payments are made in EURO.
 • In de voormelde koopprijs is NIET begrepen:The aforementioned purchase price does NOT include:
 • andere belastingen ofoverige heffingendie gebeurlijk van toepassing zijn, zoals invoerheffingen;other taxes or other levies that may be applicable, such as import levies;
 • overige kosten, zoals eventuele bankkosten van de Koperother costs, such as possible bank costs of the Buyer
 • transportkosten voor het vervoer van de Duif van de plaats van levering zoals bepaald in artikel 7 tot aan de door de Koper gewenste plaats.transport costs for the transport of the Pigeon from the place of delivery as determined in article 7 up to the place desired by the Buyer. De Koper staat zelf in voor dit transport.The Buyer is responsible for this transport. Op uitdrukkelijke en afzonderlijke vraag van de Koper kanMYPIGEONAUCTION.COMdit transport (helpen) regelen (in naam en) voor rekening van de Koper.At the express and separate request of the Buyer, COM can (help) arrange this transport (in name and) for the account of the Buyer. MYPIGEONAUCTION.COMbehoudt zich het recht voor de kosten hiervoor aan te rekenen aan de Koper.MYPIGEONAUCTION.COM reserves the right to charge the costs for this to the Buyer .

5.2.5.2. Betalingsvoorwaarden:Payment conditions :

Na de totstandkoming van de koopovereenkomst tussenMYPIGEONAUCTION.COMen de Koper, zoals bepaald in artikel 2.2, verstuurtMYPIGEONAUCTION.COMeen factuur aan de Koper.After the conclusion of the purchase agreement between MYPIGEONAUCTION.COM and the Buyer, as determined in article 2.2, MYPIGEONAUCTION.COM will send an invoice to the Buyer. De Koper dient vervolgens het aldaar vermelde totaalbedrag, behoudens andersluidende regeling, rechtstreeks te betalen aanMYPIGEONAUCTION.COMbinnen een periode van zeven kalenderdagen na ontvangst van deze factuur.The Buyer must then pay the total amount stated there, unless otherwise agreed, directly to MYPIGEONAUCTION.COM within a period of seven calendar days after receiving this invoice.

De niet-betaling of de onvolledige betaling van het bedrag vermeld op de factuur binnen de voormelde periode en in geval de ingebrekestelling vanMYPIGEONAUCTION.COMhiertoe gedurende10 kalenderdagenzonder gevolg is gebleven, is een ernstige tekortkoming en volstaat om aanleiding te geven tot de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatielastensde Koper, zoals in artikel 12 bepaald.The non-payment or the incomplete payment of the amount stated on the invoice within the aforementioned period and in the event that the notice of default from MYPIGEONAUCTION.COM has not been followed for 10 calendar days , is a serious shortcoming and is sufficient to give rise to the extrajudicial termination of the contract for breach expense of the Buyer, as defined in Article 12.

5.3.5.3. Plaats van betalingPlace of payment

De plaats van betaling is steeds de maatschappelijke zetel vanMYPIGEONAUCTION.COM, zoals hierboven aangegeven.The place of payment is always the registered office of MYPIGEONAUCTION.COM , as indicated above.

Artikel 6 – Eigendomsoverdracht, eigendomsvoorbehoud en risico-overdrachtArticle 6 – Transfer of ownership, reservation of ownership and risk transfer

MYPIGEONAUCTION.COMMYPIGEONAUCTION.COM is nimmer eigen van de Duif.never belongs to the Pigeon. De Verkopervan de Duifblijft eigenaartot op het ogenblik dat de volledige koopprijs is ontvangen doorMYPIGEONAUCTION.COM.The Pigeon Seller remains the owner until the full purchase price has been received by MYPIGEONAUCTION.COM .

Het risico betreffende de Duif gaat over op de Koper op het ogenblik van de levering, zoals hierna bepaald.The risk concerning the Pigeon is transferred to the Buyer at the time of delivery, as specified below.

Artikel 7 – LeveringArticle 7 – Delivery

7.1.7.1. De plaats van levering van de DuifThe place of delivery of the Pigeon   is – naar gelang de omstandigheden -is – depending on the circumstances –   (i) de woon- of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier van wieMYPIGEONAUCTION.COMde Duif zelf heeft aangekocht, (ii) het bedrijfsadres vanMYPIGEONAUCTION.COM, zoals hierboven vermeld, (iii) of in voorkomend geval bij de eerste vervoerder gevestigd inNederland.(i) the place of residence or location of the pigeon fancier / supplier from whom MYPIGEONAUCTION.COM has purchased the Pigeon himself, (ii) the business address of MYPIGEONAUCTION.COM , as stated above, (iii) or, where appropriate, established with the first carrier in the Netherlands . De gewenste plaats van levering wordt uiterlijk op het ogenblik van het aanbod, zoals bepaald in artikel 2.1, meegedeeld door de Koper aanMYPIGEONAUCTION.COM.The desired place of delivery is communicated by the Buyer to MYPIGEONAUCTION.COM at the latest at the time of the offer, as determined in Article 2.1 .

(i) Indien de plaats van levering de woon- of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier is, wordt de Duif of – in voorkomend geval – een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst, geacht te zijn geleverd doorMYPIGEONAUCTION.COMaan de Koper op het ogenblik dat er kennisgeving wordt gedaan van de levering van de Duif of de afzonderlijke duif op de woon-(i) If the place of delivery is the place of residence or place of business of the pigeon fancier / supplier, the Pigeon or – where appropriate – a separate pigeon object of the purchase agreement, is deemed to have been delivered by MYPIGEONAUCTION.COM to the Buyer on the moment of notification of the delivery of the Pigeon or the individual pigeon to the home   of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier.or location of the pigeon fancier / supplier.

(ii) Indien de plaats van levering het bedrijfsadres vanMYPIGEONAUCTION.COMis, wordt de Duif of – in voorkomend geval -een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst, geacht te zijn geleverd doorMYPIGEONAUCTION.COMaan de Koper op het ogenblik dat er kennisgeving wordt gedaan van de aankomst van de Duif of de afzonderlijke duif op het bedrijfsadres vanMYPIGEONAUCTION.COM, zoals hiervoor vermeld.(ii) If the place of delivery is the business address of MYPIGEONAUCTION.COM , the Pigeon or – where appropriate – a separate pigeon subject of the purchase agreement, is deemed to have been delivered by MYPIGEONAUCTION.COM to the Buyer at the time of notification is done from the arrival of the Pigeon or the individual pigeon at the business address of MYPIGEONAUCTION.COM , as mentioned above.

(iii) Indien de plaats van levering de vestigingsplaats van de eerste vervoerder in Nederlandis, wordt de Duif of – in voorkomend geval – een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst geacht te zijn geleverd doorMYPIGEONAUCTION.COMaan de Koper door afgifte ervan aan de eerste vervoerder gevestigd inNederland.(iii) If the place of delivery is the place of establishment of the first carrier in the Netherlands , the Pigeon or – where appropriate – a separate pigeon subject of the purchase agreement is deemed to have been delivered by MYPIGEONAUCTION.COM to the Buyer by delivering it to the first carrier based in the Netherlands .

7.2.7.2. MYPIGEONAUCTION.COMverbindt zich ertoe de Duif te leveren zoals hiervoor bepaald, uiterlijk zes maanden na het aflopen van de veilingperiode, onverminderd artikel 7.4.MYPIGEONAUCTION.COM undertakes to deliver the Pigeon as specified above, no later than six months after the end of the auction period, without prejudice to Article 7.4.

Indien de Koper als plaats van levering de vestigingsplaats van de eerste vervoerder inNederlandheeft gekozen maar de Duif door omstandigheden waaroverMYPIGEONAUCTION.COMgeen controle heeft (bijv. een uitvoerverbod), niet kan worden geleverd bij die eerste vervoerder uiterlijk bij het verstrijken van de leveringstermijn, is de plaats van levering de woon- of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier.If the Purchaser has chosen the place of delivery of the first carrier in the Netherlands as the place of delivery but the Pigeon due to circumstances over which MYPIGEONAUCTION.COM has no control (eg an export ban) cannot be delivered to that first carrier at the latest upon expiry of the delivery time, the place of delivery is the place of residence or location of the pigeon fancier / supplier.

7.3.7.3. MYPIGEONAUCTION.COMstaat als verkoper niet in voor het transport van de Duif vanaf de plaats van levering, zoals hiervoor bepaald, tot aan het door de Koper desgevallend finaalgewenste adres.MYPIGEONAUCTION.COM is not responsible as seller for the transport of the Pigeon from the place of delivery, as determined above, up to the address eventually desired by the Buyer . MYPIGEONAUCTION.COMis bijgevolg in geen geval aansprakelijk voor dit transport vanaf de plaats van levering zoals hiervoor bepaald, zelfs indienMYPIGEONAUCTION.COMenige handeling zou hebben gesteld om het transport te faciliteren en dit zelfs indienMYPIGEONAUCTION.COMhiertoe een afzonderlijke opdracht van de Koper zou hebben aanvaard.MYPIGEONAUCTION.COM is therefore in no way liable for this transport from the place of delivery as defined above, even if MYPIGEONAUCTION.COM would have taken any action to facilitate the transport and this even if MYPIGEONAUCTION.COM had a separate order from the Buyer for this. would have accepted.

7.4.7.4. MYPIGEONAUCTION.COMkan in geen geval verplicht worden de Duif te leveren alvorens de koopprijs zoals bepaald in artikel 5 werd ontvangen.MYPIGEONAUCTION.COM can under no circumstances be obliged to deliver the Pigeon before the purchase price as determined in Article 5 has been received.

Artikel 8 – KlachtenArticle 8 – Complaints

Elk gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling ervan te worden gemeld aanMYPIGEONAUCTION.COMper aangetekend schrijven.Any lack of conformity must be reported to MYPIGEONAUCTION.COM by registered letter within two months of its adoption . Een gebrek dat niet tijdig wordt gemeld, kan in geen geval aanleiding geven tot aansprakelijkheid in hoofde vanMYPIGEONAUCTION.COM.A defect that is not reported on time can under no circumstances give rise to liability on the part of MYPIGEONAUCTION.COM .

Artikel 9 – Maatregelen in geval van ziekte of overlijdenArticle 9 – Measures in the event of illness or death  

De Koper, verbindt zich er evenwel toe om in geval ziekte wordt vastgesteld bij de Duif op het ogenblik van aankomst van de Duif bij de Koper, dit onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 uur te melden aanMYPIGEONAUCTION.COM(op de bedrijfszetel).The Purchaser, however, undertakes to notify MYPIGEONAUCTION.COM immediately (at the place of business) in the event that illness is diagnosed with the Pigeon at the time of the arrival of the Pigeon at the Purchaser . In geval het overlijden wordt vastgesteld van de Duif op het ogenblik van aankomst van de Duif bij de Koper, dient de Koper dit aanMYPIGEONAUCTION.COM(op de bedrijfszetel) te melden binnen de 24 uur na vaststelling hiervan.In the event that the death of the Pigeon is determined at the time of arrival of the Pigeon at the Purchaser, the Purchaser must report this to MYPIGEONAUCTION.COM (at the registered office) within 24 hours after it has been established.

De voormelde meldingen dienen te gebeuren [email protected] aforementioned reports must be made via info @ mypigeonauction.com . en in geval van overlijden dienen foto’s ter staving van het overlijden te worden bijgevoegd.and in the event of death, photographs must be added to substantiate the death. Voornoemde meldingen dienen onder meer toe te laten, indienMYPIGEONAUCTION.COMdit nodig acht, een gediplomeerde dierenarts de nodige onderzoeken te laten doen en hierover een verklaring te laten afleggen.The aforementioned reports must allow, among other things, if MYPIGEONAUCTION.COM deems this necessary, to have a qualified veterinarian carry out the necessary examinations and make a statement about this.

Artikel 10 -ExoneratiebedingArticle 10 – Exoneration clause

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke waarborgverplichtingen, isMYPIGEONAUCTION.COMniet aansprakelijk jegens de Koper voor schade geleden door de Kopertengevolgevan de lichte fout vanMYPIGEONAUCTION.COMen/of haaraangesteldenof uitvoeringsagenten.Without prejudice to the statutory warranty obligations MYPIGEONAUCTION.COM is not liable to the buyer for damages suffered by the Buyer due to the slight error MYPIGEONAUCTION.COM and / or its employees or agents.

Artikel 11 – Overmacht en onvoorziene omstandighedenArticle 11 – Force majeure and unforeseen circumstances

MYPIGEONAUCTION.COMis niet aansprakelijk voor en kan niet gehouden worden tot betaling van enige schadevergoeding aan de Koper in geval van tijdelijke of definitieve overmacht om te presteren.MYPIGEONAUCTION.COM is not liable for and cannot be held liable for payment of any compensation to the Buyer in the event of temporary or permanent force majeure to perform. Onder overmacht wordt begrepen iedere oorzaak die buiten de macht vanMYPIGEONAUCTION.COMligt, zoals onder meer (doch niet limitatief): staking, uitbreken van vogelpest of andere ziektes, in-of uitvoerverbod, …Force majeure is understood to mean any cause that is beyond the control of MYPIGEONAUCTION.COM , such as (but not limited to): strike, outbreak of avian flu or other diseases, import or export prohibition, etc.

In geval een situatie van tijdelijke overmacht langer aanhoudt dan 30 kalenderdagen, heeftMYPIGEONAUCTION.COMhet recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn aan de Koper.In the event that a situation of temporary force majeure persists for longer than 30 calendar days, MYPIGEONAUCTION.COM has the right to terminate the purchase agreement, without having to pay any compensation for this to the Buyer.

Artikel 12 – Uitdrukkelijk ontbindend bedingArticle 12 – Expressly terminating clause

MYPIGEONAUCTION.COMheeft het recht om de koopovereenkomst eenzijdig te ontbindenlastensde Koper zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, in geval van ernstigetekortkoming van de Koper aan één of meerdere van zijn contractuele verplichtingen, voor zover de ingebrekestelling hiertoe zonder gevolg is gebleven gedurende 10 kalenderdagen (indien meer dan één ingebrekestelling wordt verstuurd, wordt deze termijn berekend vanaf de eerste ingebrekestelling).MYPIGEONAUCTION.COM has the right to unilaterally terminate the purchase agreement at the expense of the Purchaser without prior judicial intervention, in the event of a serious failure on the part of the Purchaser to fulfill one or more of his contractual obligations, insofar as the notice of default has remained without effect for 10 calendar days ( if more than one notice of default is sent, this period is calculated from the first notice of default). MYPIGEONAUCTION.COMbehoudt zich het recht voor desgevallend bijkomende schadevergoeding te vorderen van de Koper.MYPIGEONAUCTION.COM reserves the right to claim additional compensation from the Buyer if necessary.

De niet-betaling van de volledige koopprijs zoals bepaald in artikel 5 binnen de aldaar vermelde termijn wordt in ieder geval beschouwd als een voldoende ernstige tekortkoming van de Koper die een eenzijdige, buitengerechtelijke ontbinding doorMYPIGEONAUCTION.COMvan de koopovereenkomst toelaat.The non-payment of the full purchase price as stipulated in article 5 within the period stated therein is in any case considered a sufficiently serious shortcoming of the Buyer that permits a unilateral, extrajudicial dissolution by MYPIGEONAUCTION.COM of the purchase agreement.

Artikel 13 – BewijsArticle 13 – Proof

De contractpartijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (om via e-mailberichten, …)The contracting parties accept the electronic evidence (including via e-mail messages, etc.)

Artikel 14 – SplitsbaarheidArticle 14 – Splitability

Een contractuele bepaling van de Verkoopvoorwaarden die in rechte geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard of anderszinsonafdwingbaaris (bijv. omdat het op grond van de wet voor niet geschreven wordt gehouden), wordt van rechtswege geacht geen deel meer uit te maken van de Verkoopvoorwaarden, zonder dat dit de geldigheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen aantast.A contractual provision of the Terms and Conditions of Sale that is wholly or partially annulled in law or is otherwise unenforceable (eg because it is held to be unwritten under the law), is legally deemed to no longer form part of the Terms and Conditions of Sale, without affecting the validity or enforceability of the other provisions.

Artikel 15 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeerArticle 15 – Protection of privacy

MYPIGEONAUCTION.COMzal in het kader van de contractuele relatie met de Koper, persoonsgegevens van de Koper verzamelen.MYPIGEONAUCTION.COM will collect personal data of the Buyer in the context of the contractual relationship with the Buyer. Het betreft naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en consumptiegewoonten (hierna de “Persoonsgegevens”).It concerns name, address, e-mail address, telephone number and consumption habits (hereinafter the “Personal Data”). De Koper geeft bij deze zijn toestemming aanMYPIGEONAUCTION.COMom de Persoonsgegevens te verwerken en aan derden mee te delen conform de bepalingen van dit artikel.The Buyer hereby gives his consent to MYPIGEONAUCTION.COM to process the Personal Data and to communicate it to third parties in accordance with the provisions of this article.

MYPIGEONAUCTION.COMzal de Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen vande Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), internationaal beter bekend als de GDPR (General DataProtectionMYPIGEONAUCTION.COM will process the Personal Data in accordance with the provisions of the General Data Protection Regulation (AVG), better known internationally as the GDPR (General Data Protection) Regulation) die in werking is getreden vanaf 25 mei 2018.Regulation ) which entered into force from 25 May 2018 .

MYPIGEONAUCTION.COM(met bedrijfsadres zoals hierboven opgegeven) is de verantwoordelijke voor de verwerking en zal de Persoonsgegevens verwerken voor de hierna volgende doeleinden: klantenbeheer en direct marketing, zowel via elektronische als via gewone post (inbegrepen het verzenden van nieuwsbrieven en het uitnodigen op evenementen mbt de duivensport).MYPIGEONAUCTION.COM (with address as stated above) is responsible for the processing and will process the Personal Data for the following purposes: customer management and direct marketing, both electronically and through regular mail (including sending newsletters and inviting to events) regarding the pigeon sport).

MYPIGEONAUCTION.COMzal de Persoonsgegevens enkel meedelen aan organisatoren van evenementen mbt de duivensport (waarmeeMYPIGEONAUCTION.COMeen contractuele relatie heeft) om te worden gebruikt om uitnodigingen te versturen voor deze evenementen.MYPIGEONAUCTION.COM will only communicate the Personal Data to organizers of events related to the pigeon sport (with which MYPIGEONAUCTION.COM has a contractual relationship) to be used to send invitations to these events.

De Koper heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verdere verwerking van de Persoonsgegevens voor direct marketing, door daartoe een gedateerd en ondertekend schrijven te richten aanMYPIGEONAUCTION.COM(op boven vermeld adres of op het volgende e-mailadres:[email protected]).The Buyer has the right to object free of charge to the further processing of the Personal Data for direct marketing, by sending a dated and signed letter to MYPIGEONAUCTION.COM (at the above address or at the following e-mail address: info @ mypigeonauction .com ).

De Koper heeft eveneens recht op inzage en correctie van zijn Persoonsgegevens.The Buyer is also entitled to inspect and correct his Personal Data. Dit recht kan worden uitgeoefend door een gedateerd en ondertekend schrijven te richten aanMYPIGEONAUCTION.COM(op boven vermeld adres of ophet volgende e-mailadres:[email protected]).This right can be exercised by sending a dated and signed letter to MYPIGEONAUCTION.COM (at the above address or at the following e-mail address: info @ mypigeonauction.com ).

Artikel 16 – Toepasselijke rechtsregelsArticle 16 – Applicable legal rules

De rechtsverhouding tussenMYPIGEONAUCTION.COMThe legal relationship between MYPIGEONAUCTION.COM en Verkoper dan welMYPIGEONAUCTION.COMen Bieder/Koper wordt beheerst door Nederlands Recht.and the Seller or MYPIGEONAUCTION.COM and the Bidder / Buyer are governed by Dutch law.

Artikel 17 – Bevoegde rechtscollegesArticle 17 – Competent courts

Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, Overeenkomst of andere rechtshandeling waarop deze Algemene Veilingvoorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze Algemene Veilingvoorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissementZwolle, met dien verstande dat deze forumkeuze onverlet laat het recht vanMYPIGEONAUCTION.COMom een geschil te laten beslechten via arbitrage of bindend advies.Disputes arising from an order, quotation, offer, Agreement or other legal act to which these General Auction Terms and Conditions apply, including conflicts that relate to these General Auction Terms and Conditions, will be settled exclusively by the competent court in the Zwolle district , on the understanding that this forum choice without prejudice to MYPIGEONAUCTION.COM ‘s right to have a dispute settled through arbitration or binding advice. ..

 

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP INTERNETVERKOOP DOORDUIVENVEILINGEN EN OOK HANDELEND ONDERMYPIGEONAUCTION.COMAAN HANDELARENGENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE APPLICABLE TO INTERNET SALE BY PIGEON AUCTIONS AND ALSO TRADING UNDER MYPIGEONAUCTION.COM TO TRADERS

Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden tussen de volgende partijen:These general terms and conditions apply between the following parties:

Mypigeonauction.comMypigeonauction.com , eeneenmanszaaknaarNederlandsrecht,vertegenwoordigend door Tony Berlijn, woonachtig aan de Ratelaar 70 in Kampen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,, a sole trader under Dutch law, represented by Tony Berlijn, living at Ratelaar 70 in Kampen, registered with the Chamber of Commerce ,
onder het nummer 54844363 0000under the number 54844363 0000

En:And:

de Koper, zoals hierna gedefinieerd;the Buyer, as defined below;

Inleidingpreface

MYPIGEONAUCTION.COMis een onderneming die wereldwijd gekend is als verkoper van duiven en diede volgendewebsites(www.mypigeonauction.com/www.mypigeonauction.nl/mwww.mypigeonauction.cnenwww.duivenveilingen.nl)heeft, waarop online verkopen van duiven – via eenbiedingsysteemof een zgn. veiling – worden georganiseerd.MYPIGEONAUCTION.COM is a company that is known worldwide as a seller of doves and the following website at ( www. Mypigeonauction.com / www.mypigeonauction.nl / mwww.mypigeonauction.cn and www.duivenveilingen.nl has), which sell online of pigeons – via a bidding system or a so-called auction – are organized.

Een Handelaar, zoals hierna gedefinieerd, kan bieden via het onlinebiedingsysteemvanMYPIGEONAUCTION.COMindien hij voorafgaandelijk aan of tijdens de veiling is geregistreerd bijMYPIGEONAUCTION.COMen als bieder is erkend doorMYPIGEONAUCTION.COM.A dealer, as defined below, can provide through the online bidding system MYPIGEONAUCTION.COM if he is registered prior to or during the auction at MYPIGEONAUCTION.COM and if bidder recognized by MYPIGEONAUCTION.COM.

De huidige verkoopvoorwaarden regelen de online verkopen doorMYPIGEONAUCTION.COMaan de Koper, zoals hierna gedefinieerd.The current terms and conditions of sale govern the online sales by MYPIGEONAUCTION.COM to the Buyer, as defined below.

DefinitiesDefinitions

De volgende termen in de huidige verkoopvoorwaarden aangeduid met een hoofdletter hebben de volgende betekenis:The following terms in the current sales conditions indicated with a capital letter have the following meaning:

Handelaar: alle andere personen dan de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit.Trader: all persons other than the natural person who act for purposes that are not related to his professional activity or commercial activity.

Duif: de duif of duiven aangeduid in het aanbod tot aankoop uitgaande van de Koper, zoals hierna gedefinieerd, uitgebracht via de Website, zoals hierna gedefinieerd.Pigeon: the pigeon or pigeons indicated in the offer to purchase from the Buyer, as defined below, released via the Website, as defined below.

Jonge Duif: duif of duiven die maximum één jaar oud is/zijn op het ogenblik van het begin van deveilingsperiode.Young pigeon: pigeon or pigeons that is / are at most one year old at the time of the start of the auction period .

Koper: een Handelaar die voorafgaand aan of tijdens de veiling als bieder is geregistreerd bijMYPIGEONAUCTION.COMen erkend is als bieder doorMYPIGEONAUCTION.COM.Buyer: a Trader who is registered as a bidder at MYPIGEONAUCTION.COM prior to or during the auction and who is recognized as a bidder by MYPIGEONAUCTION.COM .

Verkoopvoorwaarden: de huidige algemene verkoopvoorwaardenConditions of sale: the current general conditions of sale

Website:www.Website: www. mypigeonauction.com.mypigeonauction.com .

Artikel 1 – VoorwerpArticle 1 – Object

De Verkoopvoorwaarden hebben tot doel de voorwaarden en modaliteiten te bepalen waaronderMYPIGEONAUCTION.COMde Duif verkoopt aan de Koper.The Terms and Conditions of Sale are intended to determine the terms and conditions under which MYPIGEONAUCTION.COM sells the Pigeon to the Buyer.

De Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke internetverkoop doorMYPIGEONAUCTION.COMaan een Koper.The Terms and Conditions of Sale apply to every internet sale by MYPIGEONAUCTION.COM to a Buyer.

Artikel 2 – Totstandkoming van de koopovereenkomst tussenMYPIGEONAUCTION.COMen de KoperArticle 2 – Realization of the purchase agreement between MYPIGEONAUCTION.COM and the Buyer

2.1.2.1. Aanbod gaat uit van de KoperOffer is made by the Buyer

De beschrijving van een duif of duiven en/of de foto’s van een duif of duiven op de Website zijn louter uitnodigingen uitgaande vanMYPIGEONAUCTION.COMtot het ontvangen van een bindend aanbod tot koop;The description of a pigeon or pigeons and / or the photos of a pigeon or pigeons on the Website are merely invitations from MYPIGEONAUCTION.COM to receive a binding offer to purchase; zij vormen in geen geval een bindend aanbod tot verkoop uitgaande vanMYPIGEONAUCTION.COM.they do not in any way constitute a binding offer for sale from MYPIGEONAUCTION.COM .

De Koper die een duif beschreven en/of getoond op de Website wenst aan te kopen, doet vóór het aflopen van de op de Website aangegeven biedingsperiode, een bindend aanbod aanMYPIGEONAUCTION.COMvia de Website (voor de procedure: www.mypigeonauction.com.) met vermelding van de prijs die hij aanbiedt.The Purchaser who wishes to purchase a pigeon described and / or displayed on the Website, makes a binding offer to MYPIGEONAUCTION.COM via the Website (before the procedure: www.mypigeonauction.com) before the expiry of the offer period indicated on the Website . .) stating the price he offers. Dit aanbod is bindend voor de Koper.This offer is binding on the Buyer.

De Koper is er van op de hoogte datMYPIGEONAUCTION.COMniet verplicht is dit aanbod te aanvaarden, zelfs indien dit aanbod het hoogste bod zou zijn datMYPIGEONAUCTION.COMheeft ontvangen in de desbetreffende biedingsperiode.The Buyer is aware that MYPIGEONAUCTION.COM is not obliged to accept this offer, even if this offer would be the highest bid that MYPIGEONAUCTION.COM received in the relevant bid period.

MYPIGEONAUCTION.COMbehoudt zich in alle geval het recht voor bijkomende informatie te vragen aan de Koper na ontvangst van het aanbod van de Koper.MYPIGEONAUCTION.COM reserves the right in all cases to request additional information from the Buyer upon receipt of the Buyer’s offer.

2.2.2.2. Totstandkoming van de koopovereenkomstRealization of the purchase agreement

De koopovereenkomst tussenMYPIGEONAUCTION.COMen de Koper komt vervolgens tot stand op het ogenblik datMYPIGEONAUCTION.COMhet aanbod van de Koper tot aankopen van de Duif aanvaardt.The purchase agreement between MYPIGEONAUCTION.COM and the Purchaser is then concluded at the moment that MYPIGEONAUCTION.COM accepts the Purchaser’s offer to purchase the Pigeon. MYPIGEONAUCTION.COMzal binnen de 48 uur na aanvaarding van voormeld aanbod van de Koper eenbevestigingse-mail sturen naar de Koper.MYPIGEONAUCTION.COM will send a confirmation e-mail to the Buyer within 48 hours of the acceptance of the aforementioned offer from the Buyer.

Artikel 3 – Leveringsplicht vanMYPIGEONAUCTION.COMArticle 3 – Delivery obligation of MYPIGEONAUCTION.COM

 • De identiteit van de Duif wordt aangetoond doorMYPIGEONAUCTION.COMdoor middel van de pedigree/stamboom en de ringkaart (. Voormelde documenten worden, behoudens andersluidende afspraak, overgemaakt doorMYPIGEONAUCTION.COMaan de Koper ofwel op het ogenblik van de levering van de Duif ofwel kort na de levering per post.The identity of the Pigeon is demonstrated by COM by means of the pedigree / pedigree and the ring card (. The aforementioned documents, unless otherwise agreed, are transmitted by MYPIGEONAUCTION.COM to the Buyer either at the time of the delivery of the Pigeon or shortly after delivery by mail.
 • Mede gelet op de aard van het verkochte goed, zijnde een levend dier, erkent de Koper dat de eventuele onvruchtbaarheid of verminderde vruchtbaarheid van de Duif – niettegenstaande de inspanningen vanMYPIGEONAUCTION.COMdienaangaande en zoals hierna geconcretiseerd -geen invloed heeft op de conformiteit van het geleverde goed.Partly in view of the nature of the good sold, being a live animal, the Buyer acknowledges that the possible infertility or reduced fertility of the Pigeon – notwithstanding the efforts of COM in this regard and as concretized hereinafter – has no influence on the conformity of the Pigeon. delivered good.

Mede gelet op de aard van het verkochte goed, zijnde een levend dier, erkent de Koper dat een perfecte gezondheid van de Duif – niettegenstaande de inspanningen vanMYPIGEONAUCTION.COMdienaangaande en zoals hierna geconcretiseerd -, niet vereist is opdatMYPIGEONAUCTION.COMaan haar leveringsverplichting zou hebben voldaan.Partly in view of the nature of the good sold, being a live animal, the Buyer acknowledges that a perfect health of the Pigeon – notwithstanding the efforts of MYPIGEONAUCTION.COM in this regard and as concretized below – is not required for MYPIGEONAUCTION.COM to fulfill its obligation to supply would have met.

Artikel 4 – Overige verplichtingen vanMYPIGEONAUCTION.COMArticle 4 – Other obligations of MYPIGEONAUCTION.COM

4.1.4.1. Gezondheid/conditieHealth / condition

MYPIGEONAUCTION.COMverbindt zich ertoe aan haar leverancier(s)/de duivenmelker(s) de verplichting op te leggen de DuifMYPIGEONAUCTION.COM commits to its supplier (s) / pigeon fancier (s) the obligation to impose the Pigeon   te leveren in een goede conditie.to deliver in a good condition. Een duif in goede conditie vertoont:A pigeon in good condition shows:

 • normaal witte neusdoppennormally white nose caps
 • heeft voldoende spierweefsel naast het borstbeenhas sufficient muscle tissue in addition to the breastbone
 • heeft een bleekroze keel zonder slijmenhas a pale pink throat without mucus
 • vertoont een glanzend vederkleedshows a glossy feather rug
 • geeft een vitale indruk.gives a vital impression.

Bovendien verbindtMYPIGEONAUCTION.COMzich ertoe bij haar leverancier(s)/duivenmelker(s) een bewijs op te vragen dat de Duif een vaccinatie heeft toegediend gekregen tegenparamyxoen dit minder dan zes maanden voor het einde van deveilingsperiode.Moreover, MYPIGEONAUCTION.COM undertakes to ask its supplier (s) / pigeon fancier (s) for proof that the Pigeon has received a vaccination against paramyxo less than six months before the end of the auction period .

4.2.4.2. DNA-certificaatDNA certificate

MYPIGEONAUCTION.COMis niet aansprakelijk indien de Duif niettegenstaande de inspanningen vanMYPIGEONAUCTION.COMdienaangaande onvruchtbaar zou blijken te zijn of verminderd vruchtbaar zou blijken te zijn, behoudens opzet in hoofde vanMYPIGEONAUCTION.COM.MYPIGEONAUCTION.COM is not liable if, despite the efforts of MYPIGEONAUCTION.COM, the Pigeon would prove to be infertile or reduced in fertility, except in the case of intent on the part of MYPIGEONAUCTION.COM .

Onverminderd het voorgaande lid, voorzietMYPIGEONAUCTION.COMin welbepaalde gevallen wel in de mogelijkheid om een DNA-certificaat te bekomen dat een indicatie rond vruchtbaarheid van de Duif geeft.Without prejudice to the preceding paragraph, in specific cases MYPIGEONAUCTION.COM does provide for the possibility of obtaining a DNA certificate that gives an indication of the Pigeon’s fertility.

4.2.1.4.2.1. Indien de verkoop een Jonge Duif betreft:If the sale concerns a Young Pigeon:

Behoudens andersluidende vermelding op de Website naar aanleiding van een welbepaalde veiling, verbindtMYPIGEONAUCTION.COMzich ertoe een DNA-certificaat te voorzien bij jonge duiven, zonder prestaties, zoals hierna omschreven, te bezorgen aan de Koper uiterlijk bij de levering van de Jonge Duif, voorwerp van de koopovereenkomst.Unless otherwise stated on the Website following a specific auction, MYPIGEONAUCTION.COM undertakes to provide a DNA certificate to young pigeons, without delivering any performances, as described below, to the Buyer at the latest when the Young Pigeon is delivered, subject of the purchase agreement.

Dit DNA-certificaat toont met een grote graad van zekerheid de genetische verwantschap aan tussen de Jonge Duif en diens ouders of één van de ouders (indien slechts één van de ouders relevant is of voorhanden is).This DNA certificate demonstrates with a high degree of certainty the genetic relationship between the Young Pigeon and its parents or one of the parents (if only one of the parents is relevant or available). Voormeld DNA-certificaat kan niet meer worden aangeleverd indien elk van beide ouders resp.The aforementioned DNA certificate can no longer be supplied if each of the two parents resp. de relevante oudervooroverledenis of niet voorhanden is.the relevant parent has passed away or is not available.

Uitzonderingen hierop zijn:Exceptions to this are:

(a) Jonge duiven die bevlogen zijn, worden niet standaard met DNA-certificaat aangeboden.(a) Young pigeons that are inspired are not offered with a standard DNA certificate.
(b) Jonge duiven die niet aangeboden worden door de kweker van de duif worden niet standaard met DNA-certificaat aangeboden.(b) Young pigeons that are not offered by the breeder of the pigeon are not offered standard with a DNA certificate.

4.2.2.4.2.2. Indien de verkoop geen Jonge Duif betreft:If the sale does not concern a Young Pigeon:

De Koper kan – indien het een duif betreft waarvan de koopprijs12.500 EUR te boven gaat – binnen de 24 uur na afloop van de veilingperiode een uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek richten totMYPIGEONAUCTION.COM(per e-mail:Buyer may – if it concerns a pigeon whose price 00 EUR 12.5 beyond – focus special written request within 24 hours after the auction period to MYPIGEONAUCTION.COM (e-mail:   [email protected]info @ mypigeonauction.com . ) tot het bekomen van een DNA-certificaat.) to obtain a DNA certificate. In voorkomend geval zalMYPIGEONAUCTION.COMopdracht geven aan de duivenmelker/leverancier om zo spoedig mogelijk een kind te kweken met het oog op het opstellen van een DNA-certificaat.Where appropriate, MYPIGEONAUCTION.COM will instruct the pigeon fancier / supplier to breed a child as soon as possible with a view to drawing up a DNA certificate.

Dit DNA-certificaat toont met grote graad van zekerheid de genetische verwantschap aan tussen de individuele duif, voorwerp van de koopovereenkomst, en het kind van de desbetreffende duif gekweekt na afloop van de veilingperiode.This DNA certificate demonstrates with a high degree of certainty the genetic relationship between the individual pigeon, the object of the purchase agreement, and the child of the pigeon concerned bred after the end of the auction period. Dit DNA certificaat toont dus aan dat de individuele duif, voorwerp van de koopovereenkomst, vruchtbaar is.This DNA certificate therefore shows that the individual pigeon, the object of the purchase agreement, is fertile. De Koper verklaart ervan op de hoogte te zijn dat het opstellen van een DNA-certificaat ongeveer 14 weken in beslag neemt.The Buyer declares to be aware that the preparation of a DNA certificate takes approximately 14 weeks.

4.2.3.4.2.3. Indien het DNA-certificaat bedoeld in artikel 4.2.3 niet wordt overgemaakt aan de Koper uiterlijk binnen de zestien weken nadat de Koper hiertoe het verzoek gericht heeft totMYPIGEONAUCTION.COM, heeft de Koper het recht om af te zien van de aankoop van de desbetreffende duif, voorwerp van de koopovereenkomst.If the DNA certificate referred to in article 4.2.3 is not transmitted to the Purchaser within sixteen weeks after the Purchaser has sent a request to this effect to MYPIGEONAUCTION.COM , the Purchaser has the right to cancel the purchase of the relevant pigeon, subject of the purchase agreement. In voorkomend geval zalMYPIGEONAUCTION.COMbinnen zeven werkdagen volgend op de schriftelijke kennisgeving (per e-mail:[email protected]) door de Koper van de beslissing om van de koop af te zien, de koopprijs terugbetalen aan de Koper voor zover deze reeds was betaald aanMYPIGEONAUCTION.COM.Where appropriate, MYPIGEONAUCTION.COM will refund the purchase price to the Purchaser to the Purchaser within seven working days following the written notification (by e-mail: info @ mypigeonauction.com ) of the decision to abandon the purchase. was already paid to MYPIGEONAUCTION.COM . Partijen verklaren in voorkomend geval jegens elkaar verder niet gehouden te zijn tot enige vergoeding.Parties declare to each other that they are not obliged to pay any compensation.

4.2.4.4.2.4. Indien de Koper geen DNA-certificaat, zoals bedoeld in artikel 4.2.3 aanvraagt binnen de voormelde termijn van 24 uur, kanMYPIGEONAUCTION.COMin geen geval gehouden worden de schade te vergoeden die gebeurlijk zou worden geleden door de Koper verband houdende met informatie die uit het DNA-certificaat zou zijn gebleken indien dit wel was aangevraagd.If the Buyer does not request a DNA certificate, as referred to in article 4.2.3, within the aforementioned 24-hour period, MYPIGEONAUCTION.COM can in no case be held to compensate the damage that would be suffered by the Buyer in connection with information that the DNA certificate would have appeared if this had been requested.

4.2.5 De Koper aanvaardt dat de hierboven omschreven DNA-certificaten voldoende de afstamming en/of vruchtbaarheid van de betrokken duiven bewijzen.4.2.5 The Buyer accepts that the DNA certificates described above sufficiently prove the descent and / or fertility of the pigeons involved.

Artikel 5 – Koopprijs –Article 5 – Purchase price –   betalingsvoorwaarden- plaats van betalingpayment conditions – place of payment

5.1.5.1. Koopprijs:Purchase price:

 • De koopprijs, die door de Koper dient te worden betaald aanMYPIGEONAUCTION.COMvoor de Duif, is deze die werd geboden door de Koper in zijn bindend aanbod betreffende de Duif en die werd aanvaard en bevestigd doorMYPIGEONAUCTION.COM.The purchase price to be paid by the Buyer to COM for the Pigeon is the one offered by the Buyer in its binding offer regarding the Pigeon and accepted and confirmed by MYPIGEONAUCTION.COM .
 • Alle bedragen worden steeds uitgedrukt in EURO.All amounts are always expressed in EURO. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen,Unless explicitly agreed otherwise in writing,   worden alle betalingen in EURO uitgevoerd.All payments are made in EURO.
 • In de voormelde koopprijs is NIET begrepen:The aforementioned purchase price does NOT include:
 • enige belasting over de toegevoegde waarde (BTW) voor zover van toepassingany value-added tax (VAT) where applicable
 • andere belastingen ofheffingendie gebeurlijk van toepassing zijn, zoals invoerheffingenother taxes or duties that may apply, such as import duties
 • overige kosten, zoals eventuele bankkosten van de Koperother costs, such as possible bank costs of the Buyer
 • transportkosten voor het vervoer van de Duif van de plaats van levering zoals bepaald in artikel 7 tot aan de door de Koper gewenste plaats.transport costs for the transport of the Pigeon from the place of delivery as determined in article 7 up to the place desired by the Buyer. De Koper staat zelf in voor dit transport.The Buyer is responsible for this transport. Op uitdrukkelijke en afzonderlijke vraag van de Koper kanMYPIGEONAUCTION.COMdit transport (helpen) regelen (in naam en) voor rekening van de Koper.At the express and separate request of the Buyer, COM can (help) arrange this transport (in name and) for the account of the Buyer. MYPIGEONAUCTION.COMbehoudt zich het recht voor de kosten hiervoor aan te rekenen aan de Koper.MYPIGEONAUCTION.COM reserves the right to charge the costs for this to the Buyer.

5.2.5.2. Payment conditions :

After the conclusion of the purchase agreement between MYPIGEONAUCTION.COM and the Buyer, as determined in article 2.2, MYPIGEONAUCTION.COM will send an invoice to the Buyer. The Buyer must then pay the total amount stated there, unless otherwise agreed, directly to MYPIGEONAUCTION.COM within a period of seven calendar days after receiving this invoice.

The non-payment or the incomplete payment of the amount stated on the invoice within the aforementioned period and in the event that the notice of default from MYPIGEONAUCTION.COM has not been followed for 10 calendar days, is a serious shortcoming and is sufficient to give rise to the extrajudicial termination of the contract for breach detriment of the Buyer, as defined in Article 12.

5.3.5.3. Place of payment

The place of payment is always the registered office of MYPIGEONAUCTION.COM , as indicated above.

Article 6 – Transfer of ownership, reservation of ownership and risk transfer

MYPIGEONAUCTION.COM never belongs to the Pigeon. The Pigeon Seller remains the owner until the full purchase price has been received by MYPIGEONAUCTION.COM .

The risk concerning the Pigeon is transferred to the Buyer at the time of delivery, as specified below.

Article 7 – Delivery

7.1.7.1. The place of delivery of the Pigeon is – depending on the circumstances – (i) the place of residence or location of the pigeon fancier / supplier from whom MYPIGEONAUCTION.COM has purchased the Pigeon himself, (ii) the business address of MYPIGEONAUCTION.COM , as above (iii) or, where appropriate, with the first carrier established in the Netherlands . The desired place of delivery is communicated by the Buyer to MYPIGEONAUCTION.COM at the latest at the time of the offer, as determined in Article 2.1 .

(i) If the place of delivery is the place of residence or place of business of the pigeon fancier / supplier, the Pigeon or – where appropriate – a separate pigeon object of the purchase agreement, is deemed to have been delivered by MYPIGEONAUCTION.COM to the Buyer on the moment notification is made of the delivery of the Pigeon or the individual pigeon at the place of residence or location of the pigeon fancier / supplier.

(ii) If the place of delivery is the business address of MYPIGEONAUCTION.COM , the Pigeon or – where appropriate – a separate pigeon subject of the purchase agreement, is deemed to have been delivered by MYPIGEONAUCTION.COM to the Buyer at the time of notification is done from the arrival of the Pigeon or the individual pigeon at the business address of MYPIGEONAUCTION.COM , as mentioned above.

(iii) If the place of delivery is the place of establishment of the first carrier in the Netherlands , the Pigeon or – where appropriate – a separate pigeon subject of the purchase agreement is deemed to have been supplied by MYPIGEONAUCTION.COM to the Buyer by delivery to the Buyer. first carrier established in the Netherlands .

7.2.7.2. MYPIGEONAUCTION.COM undertakes to deliver the Pigeon as specified above, no later than six months after the end of the auction period, without prejudice to Article 7.4.

If the Purchaser has chosen the place of delivery of the first carrier in the Netherlands as the place of delivery but the Pigeon due to circumstances over which MYPIGEONAUCTION.COM has no control (eg an export ban) cannot be delivered to that first carrier at the latest upon expiry of the delivery time, the place of delivery is the place of residence or location of the pigeon fancier / supplier.

7.3 MYPIGEONAUCTION.COM is not responsible as seller for the transport of the Pigeon from the place of delivery, as determined above, up to the address eventually desired by the Buyer. MYPIGEONAUCTION.COM is therefore in no way liable for this transport from the place of delivery as defined above, even if MYPIGEONAUCTION.COM would have taken any action to facilitate the transport and this even if MYPIGEONAUCTION.COM had a separate order from the Buyer for this. would have accepted, except in the case of intent on the part of MYPIGEONAUCTION.COM itself.

7.4.7.4. MYPIGEONAUCTION.COM can under no circumstances be obliged to deliver the Pigeon before the purchase price as determined in Article 5 has been received.

Article 8 – Complaints

8.1.8.1. The visible defects and non-conformity must be reported in writing (by e-mail to info @ mypigeonauction.com . ) To MYPIGEONAUCTION.COM within 24 hours after the delivery of the Pigeon, as stipulated in article 7.

8.2.8.2. Any hidden defect must be reported to MYPIGEONAUCTION.COM by registered letter within ten calendar days after it has been determined . A defect that is not reported on time can under no circumstances give rise to liability on the part of MYPIGEONAUCTION.COM .

In any case, hidden defects can no longer be reported and no legal action can be brought in this regard if six months have already elapsed since the delivery of the pigeon concerned, as stipulated in Article 7.

8.3.8.3. Given the nature of the goods sold, being live animals, and without prejudice to the provisions of Article 4.2, the fertility of the Pigeon can in no way be guaranteed.

Article 9 – Measures in the event of illness or death  

The Seller informs the Buyer that perfect health at the time of the conclusion of the purchase, notwithstanding the efforts of MYPIGEONAUCTION.COM in this regard, cannot be guaranteed in view of the nature of the goods sold, being live animals. This means that the Pigeon, notwithstanding MYPIGEONAUCTION.COM, inspects the Pigeon prior to the auction, paying particular attention to the elements listed in Article 4.1, may fall ill or die after it has been sold.

Without prejudice to the foregoing, but only in order to make findings possible, the Buyer undertakes to notify MYPIGEONAUCTION immediately in the event that illness is diagnosed at the Pigeon at the time of the arrival of the Pigeon at the Buyer . COM (at the company headquarters). In the event that the death of the Pigeon is determined at the time of arrival of the Pigeon at the Purchaser, the Purchaser must report this to MYPIGEONAUCTION.COM (at the registered office) within 24 hours after it has been established.

The aforementioned notification and must be done via info @ mypigeonauction.com .be and, in the event of death, photos must be added to substantiate the death. The aforementioned reports must allow, among other things, if MYPIGEONAUCTION.COM deems this necessary, to have a qualified veterinarian carry out the necessary examinations and make a statement about this.

Article 10 – Exoneration clause

10.1.10.1. MYPIGEONAUCTION.COM is not liable vis-à-vis the Buyer for damage suffered by the Buyer as a result of the slight or serious personal fault of MYPIGEONAUCTION.COM and / or as a result of any fault, including intent or serious fault, of its execution agents . However, this exclusion of liability will not apply in cases where it is prohibited under applicable mandatory law.

10.2.10.2. Without prejudice to the preceding paragraph, MYPIGEONAUCTION.COM may be bound by payment of the amount of the purchase price referred to in Article 5.1 per claim.

Article 11 – Force majeure and unforeseen circumstances

MYPIGEONAUCTION.COM is not liable for and cannot be held liable for payment of any compensation to the Buyer in the event of temporary or permanent force majeure to perform. Force majeure is understood to mean any cause that is beyond the control of MYPIGEONAUCTION.COM , such as (but not limited to): strike, outbreak of avian flu or other diseases, import or export prohibition, etc.

In the event that a situation of temporary force majeure persists for longer than 30 calendar days, MYPIGEONAUCTION.COM has the right to terminate the purchase agreement, without having to pay any compensation for this to the Buyer.

Article 12 – Expressly terminating clause

MYPIGEONAUCTION.COM has the right to unilaterally terminate the purchase agreement at the expense of the Purchaser without prior judicial intervention, in the event of a serious failure on the part of the Purchaser to fulfill one or more of his contractual obligations, insofar as the notice of default has remained without effect for 10 calendar days ( if more than one notice of default is sent, this period is calculated from the first notice of default). MYPIGEONAUCTION.COM reserves the right to claim additional compensation from the Buyer if necessary.

The non-payment of the full purchase price as stipulated in article 5 within the period stated therein is in any case considered a sufficiently serious shortcoming of the Buyer that permits a unilateral, extrajudicial dissolution by MYPIGEONAUCTION.COM of the purchase agreement.

Article 13 – Proof

The contracting parties accept the electronic evidence (including via e-mail messages, etc.)

Article 14 – Splitability

A contractual provision of the Terms and Conditions of Sale that is wholly or partially declared null and void or otherwise wholly or partially unenforceable (eg because it is held to be unwritten by law), is legally deemed to no longer form part of the Terms and Conditions of Sale, without affecting the validity or enforceability of the other provisions or parts of provisions.

Article 15 – Protection of privacy

MYPIGEONAUCTION.COM will collect personal data of the Buyer in the context of the contractual relationship with the Buyer. It concerns name, address, e-mail address, telephone number and consumption habits (hereinafter the “Personal Data”). The Buyer hereby gives his consent to MYPIGEONAUCTION.COM to process the Personal Data and to communicate it to third parties in accordance with the provisions of this article.

MYPIGEONAUCTION.COM will process the Personal Data in accordance with the provisions of the General Data Protection Regulation (AVG), better known internationally as the GDPR (General Data Protection Regulation ) that entered into force from May 25, 2018 .

MYPIGEONAUCTION.COM (with address as stated above) is responsible for the processing and will process the Personal Data for the following purposes: customer management and direct marketing, both electronically and through regular mail (including sending newsletters and inviting to events) regarding the pigeon sport).

MYPIGEONAUCTION.COM will only communicate the Personal Data to organizers of events related to the pigeon sport (with which MYPIGEONAUCTION.COM has a contractual relationship) to be used to send invitations to these events.

The Buyer has the right to object free of charge to the further processing of the Personal Data for direct marketing, by sending a dated and signed letter to MYPIGEONAUCTION.COM (at the above address or at the following e-mail address: info @ mypigeonauction .com ).

The Buyer is also entitled to inspect and correct his Personal Data. This right can be exercised by sending a dated and signed letter to MYPIGEONAUCTION.COM (at the above address or at the following e-mail address: info @ mypigeonauction.com ).

Article 16 – Applicable legal rules

The legal relationship between MYPIGEONAUCTION.COM and the Seller or MYPIGEONAUCTION.COM and the Bidder / Buyer is governed by Dutch law.

Article 17 – Competent courts

Disputes arising from an order, quotation, offer, Agreement or other legal act to which these General Auction Terms and Conditions apply, including conflicts that relate to these General Auction Terms and Conditions, will be settled exclusively by the competent court in the Zwolle district , on the understanding that this forum choice without prejudice to MYPIGEONAUCTION.COM ‘s right to have a dispute settled through arbitration or binding advice. ..

 

 

× Chat